Skontaktuj się z nami!    504 130 802

Wypadek – co robić?

Trudna droga do pełnego odszkodowania…

Wypadek

Wypadek drogowy to nic przyjemnego. Wie o tym każdy kto choć raz uczestniczył w takim zdarzeniu. Choć wydawało by się, że to sprawca wypadku drogowego musi martwić się o wszystko, w rzeczywistości to przed poszkodowanym jest trudna droga do uzyskania pełnej rekompensaty poniesionych strat. Sam wypadek dla poszkodowanych jest najczęściej dopiero początkiem długiej i trudnej drogi jaką muszą przejść aby szkody w ich mieniu czy zdrowiu zostały naprawione.

W poniższym artykule postaram się pomóc wszystkim poszkodowanym przejść drogę od samego zdarzenia wypadku drogowego do uzyskania pełnego odszkodowania za poniesioną stratę.

Wypadek drogowy – jak z poszkodowanego nie stać się sprawcą.

Nie jest możliwe przewidzenie miejsca i czasu wypadku drogowego jednak możliwe jest przynajmniej częściowe przygotowanie się do jego następstw. Niewłaściwe zachowanie na miejscu zdarzenia tuż po kolizji może kosztować nas nie tylko dużo nerwów i zmarnowanego czasu w późniejszej likwidacji szkody ale może też okazać się dla nas bardzo kosztowne. Nie tylko sprawca wypadku drogowego może być ukarany mandatem. Za swoje niewłaściwe zachowanie na miejscu wypadku drogowego ukarany może być każdy uczestnik zdarzenia a więc i poszkodowany.

Aby prawidłowo postępować po wypadku drogowym najpierw musimy określić w jakim wypadku drogowym braliśmy udział.

Obowiązki uczestników wypadku drogowego określa art. 44 Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami. Na podstawie tego artykułu wypadki drogowe podzielić można na dwie grupy: Wypadek drogowy w którym nie ma osób zabitych lub rannych oraz wypadek drogowy w którym jest co najmniej jeden zabity lub ranny. W połączeniu z odpowiednimi przepisami prawa karnego powstał podział stosowany w praktyce. Każdy z nas słyszał o kolizji drogowej i wypadku drogowym. Podział taki choć nie mający swojej definicji w przepisach prawa stosowany jest nie tylko przez uczestników zdarzeń ale również przez policję, prokuratury czy sądy.

Kolizja drogowa (kolizja), to zdarzenie spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, skutkiem którego są wyłącznie straty materialne lub też straty materialne i obrażenia uczestników zdarzenia powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni.

Wypadek drogowy (wypadek), to zdarzenie spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, na skutek którego co najmniej jedna osoba poniosła śmierć lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni.

Problemem przy zaliczeniu zdarzenia do odpowiedniej grupy jest kłopot z określeniem stopnia naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia. Tylko lekarz jest uprawniony do stwierdzenia czy rozstrój zdrowia będzie trwał powyżej 7 dni. Dlatego też często nawet sami policjanci obecni na miejscu zdarzenia przed podjęciem decyzji czy zdarzenie jest kolizją czy wypadkiem konsultują się z lekarzem badającym osoby poszkodowane.

Mając już przybliżony podział zdarzeń drogowych możemy zastanowić się jak prawidłowo zachować się na miejscu zdarzenia. Naszym pierwszym zadaniem jest ocena czy opisane poniżej czynności możemy wykonywać w sposób bezpieczny dla nas jaki i dla innych uczestników ruchu. Nasze bezpieczeństwo powinno być dla nas priorytetem.

Postępowanie w razie kolizji drogowej.

– Zatrzymanie pojazdu, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– Przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego:

jeśli nie jest możliwe bezpieczne usunięcie uszkodzonych pojazdów z drogi, należy je prawidłowo oznaczyć poprzez włączenie świateł awaryjnych oraz stawiając w odpowiedniej odległości trójkąt ostrzegawczy,

– należy zabezpieczyć pojazd hamulcem postojowym,

– należy wyciągnąć kluczyki z samochodu i zabrać ze sobą,

– poruszając się po miejscu zdarzenia należy zawsze być widocznym dla innych uczestników ruchu (dobrą praktyką jest posiadanie w samochodzie kamizelki odblaskowej).

– Jeśli to możliwe, niezwłocznie należy usunąć pojazd z drogi tak by nie tamował ruchu drogowego i nie powodował zagrożenia bezpieczeństwa ruchy drogowego.

– Jeżeli tylko jest to możliwe, usunięcie pojazdów z drogi jest obowiązkiem każdego kierującego. Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest mandatem w wysokości 150 zł.

Na żądanie osoby uczestniczącej w ,,kolizji” kierujący pojazdem zobowiązany jest podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

– Co ważne obowiązek podania powyższych danych dotyczy nie tylko sprawcy kolizji ale i poszkodowanego.

W przypadku kolizji, nie ma obowiązku wzywania policji jednak, w niektórych przypadkach obecność policji może okazać się pomocna. W razie jakichkolwiek wątpliwości dla własnego bezpieczeństwa lepiej wezwać policję. Szczególnie pomoc policji będzie niezbędna jeśli:

– uczestnicy zdarzenia nie są zgodni co do tego kto jest sprawcą kolizji,

– sprawca kolizji nie posiada dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem,

– pojazd kierowany przez sprawcę nie jest ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia ,,OC”,

– sprawca zdarzenia uciekł z miejsca zdarzenia

– co najmniej jeden z uczestników zdarzenia jest pod wpływem alkoholu lub innych środków działających podobnie.

-Jeśli pomoc policji nie jest konieczna, na miejscu zdarzenia należy sporządzić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym (druk oświadczenia znajdziesz tutaj). 

Oświadczenie powinno być napisane przez samego sprawcę oraz posiadać jego czytelny podpis. Dokument powinien zawierać dane uczestników zdarzenia, dane właścicieli pojazdów, dane pojazdów uczestniczących w zdarzeniu wraz z numerami polis ,,OC” oraz nazwą zakładu ubezpieczeń, w którym zostało zawarte, opis okoliczności zdarzenia wraz z opisem uszkodzeń pojazdów i innego mienia.

Ważne: Aby oszczędzić czas i niepotrzebne nerwy przy sporządzaniu oświadczenia warto zawsze w pojeździe mieć gotowy druk oświadczenia sprawcy kolizji. Wypełnienie takiego gotowego druku pozwoli zaoszczędzić nam czas oraz zagwarantuje, że wszelkie niezbędne dane zostaną w nim zapisane.

Postępowanie w razie wypadku drogowego.

– Zatrzymanie pojazdu, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– Uczestnikom wypadku nie wolno podejmować żadnych czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku.

– Przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego:

– pojazdy należy prawidłowo oznaczyć poprzez włączenie świateł awaryjnych oraz stawiając w odpowiedniej odległości trójkąt ostrzegawczy,

– należy zabezpieczyć pojazd hamulcem postojowym,

– należy wyciągnąć kluczyki z samochodu i zabrać ze sobą,

– poruszając się po miejscu zdarzenia, należy zawsze być widocznym dla innych uczestników ruchu (dobrą praktyką jest posiadanie w samochodzie kamizelki odblaskowej).

– Udzielenie niezbędnej pomocy ofiarom wypadku.

– Wezwanie zespołu ratownictwa medycznego oraz policji.

Na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku, kierujący pojazdem zobowiązany jest podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

– Co ważne obowiązek podania powyższych danych dotyczy nie tylko sprawcy kolizji ale i poszkodowanego.

Zgłoszenie i likwidacja szkody majątkowej.

Wydawać by się mogło, że zgłoszenie i likwidacja szkody majątkowej to nic z czym byśmy sobie nie poradzili. Faktycznie samo zgłoszenie szkody nie jest wielkim wyzwanie ale uzyskanie pełnego (zgodnego z poniesiona stratą) odszkodowania to już zupełnie inna sprawa…

Szkoda majątkowa to nic innego jak całkowite lub częściowe zniszczenie przedmiotów należących do poszkodowanego. W przypadku szkód komunikacyjnych, najczęściej szkodą majątkową jest całkowite lub częściowe zniszczenie samochodu. Osoby, których mienie zostało poszkodowane w wypadku komunikacyjnym mają prawo zwrotu wszelkich poniesionych strat takich jak:

-koszty naprawy uszkodzonego pojazdu (w przypadku szkody częściowej),

-koszty utraty pojazdu (w przypadku szkody całkowitej),

-koszty holowania pojazdu jeśli pojazdem po kolizji nie można bezpiecznie poruszać się po drogach,

-koszty postoju pojazdu po kolizji na parkingu strzeżonym lub w innym miejscu do tego przeznaczonym,

-koszty związane z wynajmem pojazdu zastępczego,

-koszty związane z utratą lub zniszczeniem przedmiotów przewożonych uszkodzonym pojazdem (telefony, tablety, sprzęt sportowy, rowery, itp.).

Poszkodowany dochodzi roszczenia z OC sprawcy kolizji. Jeśli sprawca nie miał ważnej polisy OC lub kiedy sprawca nie jest znany poszkodowany może dochodzić roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zgłoszenie szkody

Najszybszą i najwygodniejszą drogą zgłoszenia szkody jest kontakt telefoniczny z infolinią ubezpieczyciela (numery infolinii ubezpieczycieli znajdziesz tutaj). Większość firma ubezpieczeniowych na swoich stronach internetowych ma także specjalne formularze zgłoszenia szkody.

Ważne: Proces prowadzenia likwidacji szkody przez ubezpieczyciela jest ściśle określoną procedurą, w której zarówno poszkodowany jak i ubezpieczyciel ma swoje prawa i obowiązki. Szczegółowy opis praw i obowiązków ubezpieczyciela znajdziesz tutaj (Wytyczne KNF).

Niezwłocznie po zgłoszeniu szkody lub podczas samego zgłoszenia szkody, osoba zgłaszająca roszczenie powinna otrzymać informację o dokumentach wymaganych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Informacja ta powinna być przekazana w formie pisemnej. Przekazywanie tych informacji w formie innej niż pisemna, wymaga wyraźnej zgody osoby zgłaszającej.

Uprawniony lub osoba zgłaszająca roszczenie powinni otrzymać bezzwłocznie po zgłoszeniu roszczenia dane kontaktowe likwidatora prowadzącego postępowanie likwidacyjne zainicjowane zgłoszeniem roszczenia, umożliwiające bezpośredni kontakt z likwidatorem. Podczas całego procesu likwidacji szkody tylko likwidator posiada szczegółową wiedzę o likwidowanej szkodzie.

Likwidacja szkody

Pierwszym etapem likwidacji szkody jest wizyta rzeczoznawcy i oględziny uszkodzonego pojazdu. Rzeczoznawca dokonujący oględzin pojazdu ocenia zakres uszkodzeń pojazdu i związany z tym konieczny zakres naprawy pojazdu.

Ważne: Do chwili oględzin przez rzeczoznawcę działającego na zlecenie zakładu ubezpieczeń nie wolno naprawiać uszkodzonego pojazdu.

Kilka dni po oględzinach pojazdu zakład ubezpieczeń przesyła uprawnionemu wycenę wartości szkody. Jeśli koszt przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia przekracza wartość pojazdu z dnia szkody, szkoda kwalifikowana jest jako szkoda całkowita.

Szkoda częściowa

Jeśli wartość naprawy pojazdu nie przekracza wartości rynkowej pojazdu mówimy o tak zwanej szkodzie częściowej. W przypadku szkody częściowej, zakład ubezpieczeń przekazuje uprawnionemu szczegółowy kosztorys naprawy pojazdu zawierający zestawienie wszystkich części zamiennych jakie muszą być zastosowane w procesie naprawy pojazdu, zestawienie czynności koniecznych do wykonania w procesie naprawy pojazdu oraz szczegółową wycenę kosztów pracy ludzkiej z podaniem uznanej stawki za roboczogodzinę prac blacharsko lakierniczych.

To właśnie ta części procesu likwidacji szkody wywołuje u poszkodowanych najwięcej niezadowolenia i przysparza im najwięcej problemów w całym procesie likwidacji szkody częściowej.

Najczęstsze działania zakładów ubezpieczeń zmierzające do zaniżenia należnego odszkodowania w szkodach częściowych to:

-stosowanie części zamiennych najniższej jakości;

Zakłady ubezpieczeń, w zdecydowanej większości przypadków, bezprawnie zaniżają koszty naprawy pojazdu stosując najtańsze części zamienne nie spełniające żadnych norm producentów poszczególnych marek pojazdów. Uznawane części zamienne często są też niedostępne na rynku, a sami dostawcy tych części wskazani przez zakłady ubezpieczeń odradzają ich montaż nie dając gwarancji ich jakości.

-zaniżanie stawek za prace mechanika, blacharza czy lakiernika;

Zakłady ubezpieczeń, w swoich kosztorysach stosują bardzo niskie stawki za godzinę prac blacharsko lakierniczych. Niektóre z firm ubezpieczeniowych akceptują stawkę 48 zł netto za godzinę podczas gdy stawka obowiązująca w zakładach zajmujących się naprawą pojazdów w Lublinie i jego okolicach to od 100 do 160 zł netto za roboczogodzinę prac blacharsko lakierniczych.

-stosowanie amortyzacji;

Zakłady ubezpieczeń, w swoich kosztorysach stosują amortyzację zarówno przy częściach zamiennych jak i przy wartości materiału lakierniczego niezbędnego do naprawy pojazdu. Stosowanie amortyzacji powoduje kolejne zaniżenie kosztów naprawy pojazdu oraz nie daje możliwości zakupu części nowej. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tylko montaż części nowej w procesie naprawy daje możliwość przywrócenia pojazdu do stanu przed kolizją.

-uznawanie niepełnego zakresu uszkodzeń;

Nieprawidłowa ocena niezbędnego zakresu naprawy pojazdu może wynikać z kilku przyczyn. Pierwszą z nich jest celowe i świadome działanie ubezpieczyciela, który ,,zapomina” uznać niektórych elementów. Często zdarza się, że rzeczoznawcy nie wpisują mniej widocznych uszkodzeń pojazdu. Druga przyczyna to niskie przygotowanie niektórych rzeczoznawców i likwidatorów do przeprowadzania oględzin i likwidacji szkody oraz nieznajomość technologii naprawy pojazdu. W kosztorysach często brakuje różnego rodzaju zestawów montażowych czy na przykład przy wymianie szyby czołowej uznawana jest szyba lecz nieuznawany jest klej do jej montażu.

Ważne: Sposób wyliczenia wartości szkody częściowej przez zakład ubezpieczeń jest ściśle określony i daje poszkodowanym duże możliwości odzyskania należnego odszkodowania Szczegółowy opis sposobu wyliczania wartości szkody znajdziesz tutaj (Wytyczne KNF).

Najprostszym rozwiązaniem dla osób poszkodowanych jest bezgotówkowa naprawa pojazdu w profesjonalnym zakładzie zajmującym się naprawą blacharsko lakierniczą pojazdów – metoda serwisowa ustalania wartości świadczenia. Decydując się na bezgotówkowe rozliczenie szkody poszkodowany zapewnia sobie spokój, a cały ciężar odzyskania pełnego odszkodowania spada na zakład naprawiający pojazd.

Drugą metodą likwidacji szkody jest metoda kosztorysowa ustalania wartości świadczenia. Przy wyborze tej metody zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie na podstawie sporządzonego przez zakład ubezpieczeń kosztorysu naprawy pojazdu. Niestety w tym przypadku nieuczciwe działania firm ubezpieczeniowych często prowadzą do konfliktu z poszkodowanym i kierowaniem przez poszkodowanych roszczenia na drogę sądową.

Należy pamiętać, że odszkodowanie należy się poszkodowanym nie za naprawę uszkodzonego pojazdu ale za samą poniesioną stratę na skutek czynu niedozwolonego. Oznacza to, że firma ubezpieczeniowa powinna wypłacić należność niezależnie od tego czy pojazd został naprawiony czy też nie. Zgodnie ze wspomnianymi już wcześniej wytycznymi KNF niezależnie od wyboru metody likwidacji szkody, wysokość świadczenia powinna być taka sama.

Szkoda całkowita

Jeśli wartość naprawy pojazdu przekracza wartość rynkową pojazdu mówimy o tak zwanej szkodzie całkowitej. W przypadku szkody całkowitej zakład ubezpieczeń po przeprowadzonych oględzinach pojazdu przekazuje uprawnionemu wyliczenie różnicy wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz po szkodzie. Ta właśnie różnica jest należnym świadczeniem.

Najczęstsze działania zakładów ubezpieczeń zmierzające do zaniżenia należnego odszkodowania w szkodach całkowitych to:

-zaniżanie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą;

Zakłady ubezpieczeń w zdecydowanej większości przypadków zaniżają wartość rynkową pojazdy stosując nieuprawnione korekty ujemne czy nie uwzględniając całego dodatkowego wyposażenia pojazdu. Częstym zjawiskiem jest też ,,zapominanie” o zastosowaniu korekt dodatnich mogących w niektórych przypadkach znacznie podnieść wartość rynkową pojazdu.

-zawyżanie wartości wraku pojazdu;

Zakłady ubezpieczeń nie uwzględniają wszystkich uszkodzeń pojazdu co podnosi wyliczoną wartość wraku pojazdu. Inną bezprawną metoda podnoszenia wartości wraku pojazdu przez zakłady ubezpieczeń jest dodawanie tak zwanej marży jaką to teoretycznie uzyskałby podmiot, który zaoferował kupno wraku pojazdu. Zakłady ubezpieczeń utrzymują, że skoro firma zajmująca się handlem pojazdami może uzyskać zysk w postaci marży to poszkodowany powinien zrobić to samo. Oczywiście stanowisko takie jest nieuzasadnione i bezprawne jednak wielu poszkodowanych z powodu nieznajomości prawa nie uzyskuje pełnego odszkodowania. Należy również zaznaczyć, iż wiele zakładów ubezpieczeń w ogóle odmawia pomocy w zagospodarowaniu wraku pojazdu i pozostawia poszkodowanych samych z tym kłopotem.

Wynajmij samochód zastępczy.

Niezależnie od tego czy pojazd osoby poszkodowanej uległ szkodzie częściowej czy też szkodzie całkowitej, każda poszkodowana osoba ma prawo do wynajmu pojazdu zastępczego, jeśli tylko nie ma możliwości zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym posiadanym pojazdem. W praktyce oznacza to, że nawet osoby posiadające kilka pojazdów maja prawo wynajmować pojazd zastępczy, jeśli tylko wszystkie posiadane pojazdy są im niezbędne.

Ważne: Jeśli na przykład jeden z członków rodziny jest posiadaczem trzech pojazdów, z których dwa użytkowane są przez innych członków jego rodziny, a uszkodzony pojazd był mu niezbędny w życiu codziennym, ma on prawo wynajmować pojazd zastępczy, ponieważ nie jest w stanie zastąpić uszkodzonego pojazdu innym posiadanym pojazdem.

Wynajęcie pojazdu zastępczego nie ma wpływu na wysokość odszkodowania za uszkodzony pojazd. Wynajęcie pojazdu zastępczego zapobiega pogorszeniu się sytuacji poszkodowanych, którzy na skutek kolizji tracą możliwość poruszania się własnym pojazdem.

Poszkodowane osoby często rezygnują z wynajmu pojazdu zastępczego obawiając się, że będą ponosić jeśli nie całość to cześć kosztów z tym związanych. Same zakłady ubezpieczeniowe często wprowadzają w błąd poszkodowanych podając niepełne informacje na temat najmu pojazdu zastępczego lub też wprost informują ich, że nie zwrócą kosztów związanych z wynajmem pojazdu zastępczego czy też zwrócą tylko ich części.

Należy pamiętać, iż poszkodowany ma prawo zwrotu kosztów jakie poniósł w związku ze szkodą a zatem i najem pojazdu zastępczego powinien być w całości zwrócony przez ubezpieczyciela sprawcy.

Jeśli tylko wybierzemy właściwą wypożyczalnię samochodów, która nie będzie pobierała żadnych kaucji, posiada w pełni ubezpieczone pojazdy (bez żadnego wkłady własnego dla wynajmujących) oraz wynajmie nam samochód bezgotówkowo to będziemy cieszyć się wynajętym pojazdem bez żadnych obaw o ponoszenie jakichkolwiek kosztów.

Jak wybrać właściwą wypożyczalnię?

Podczas zgłoszenia szkody niektóre firmy ubezpieczeniowe informują poszkodowanych, iż poszkodowany może wynająć pojazd zastępczy ale tylko w wypożyczalni wskazanej przez ubezpieczyciela. Jest to oczywiście nieprawda i to poszkodowany ma prawo wyboru wypożyczalni samochodów, w której wynajmie samochód zastępczy. Wynajem pojazdu zastępczego w wypożyczalni wskazanej przez zakład ubezpieczeń wydaje się być bardzo rozsądnym wyborem jednak czy na pewno?

Jakie niebezpieczeństwa wiążą się z wynajmem pojazdu w wypożyczalni wskazanej przez zakład ubezpieczeń:

-kaucja za wynajęcie samochodu;

Praktycznie wszystkie wypożyczalnie współpracujące z zakładami ubezpieczeń podczas wynajmu pojazdu zastępczego pobierają kaucję w wysokości od 500 złotych do 2500 złotych w zależności od marki i modelu wynajmowanego pojazdu. Wiele wypożyczalni w swoich regulaminach posiada zapisy, iż wpłacona kaucja jest kaucją za uszkodzenie pojazdu, nie zaś kaucją na pokrycie ewentualnej szkody. Oznacza to, że w przypadku najmniejszej szkody na pojeździe cała kaucja przepada.

-wkład własny w przypadku szkody;

Praktycznie wszystkie wypożyczalnie współpracujące z zakładami ubezpieczeń mają w swoich regulaminach zastrzeżony wkład własny w przypadku szkody od 500 złotych do nawet 2000 złotych w zależności od marki i modelu wynajmowanego pojazdu. Oczywiście poszkodowany może wykupić dodatkowe ubezpieczenie wkładu własnego, jednak zakłady ubezpieczeń nie zwracają poszkodowanym kosztów z tym związanych. W zależności od wypożyczalni może to być od 20 zł do nawet 45 złotych za każdą dobę wynajmu pojazdu. Biorąc pod uwagę, że wynajem pojazdu zastępczego trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu dni koszt wykupienia wkładu własnego może sięgać nawet ponad tysiąc złotych.

Wypożyczalnie samochodów świadczące usługi wynajmu pojazdów dla poszkodowanych na zlecenie zakładów ubezpieczeniowych, w ofertach dla zakładów ubezpieczeń mają niższe stawki wynajmu pojazdów, ponieważ właśnie w ten sposób część kosztów przerzucana jest na poszkodowanych. Wynajem pojazdu zastępczego bez wykupionego wkładu własnego jest bardzo ryzykowna i może stać się kosztowna jeśli choćby ktoś uszkodzi wynajmowany samochód na parkingu. Właśnie w ten sposób wielu najemców traci wpłaconą kaucję.

-skracanie zasadnego okresu najmu pojazdu zastępczego;

Ponieważ zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego jest dla firm ubezpieczeniowych znacznym dodatkowym obciążeniem, wypożyczalnie samochodów działające na ich zlecenie nakazują najemcom zwrot pojazdów pomimo iż Ci nie mają możliwości korzystania z własnego pojazdu w przypadku szkody częściowej lub też nie mogli nabyć nowego pojazdu w przypadku szkody całkowitej. Najlepiej obrazującym to przykładem jest przy szkodzie całkowitej, wynajmowanie samochodów poszkodowanym tylko na 7 dni od otrzymania przez poszkodowanego wyceny wartości wraku, podczas gdy zakład ubezpieczeń nie przyjął nawet odpowiedzialności za szkodę lub nie wypłacił należnego odszkodowania. Innym przykładem może być wynajmowanie pojazdu zastępczego przy szkodzie częściowej tylko na technologiczny czas naprawy pojazdu nie uwzględniając czasu niezbędnego na zamówienie części zamiennych czy przeprowadzenie procesu likwidacji szkody.

-limity przejechanych kilometrów;

Niektóre z wypożyczalni stosują dzienne limity przejechanych kilometrów, co może spowodować naliczenie dodatkowych opłat w przypadku ich przekroczenia.

Wybór wypożyczalni wskazanej przez zakład ubezpieczeń może w rzeczywistości stać się wyborem najgorszym, gdzie nie tylko częściowo poniesiemy koszty najmu pojazdu zastępczego ale i pojazd ten będziemy mogli użytkować znacznie krócej niż mamy do tego prawo.

Nie tylko wypożyczalnie współpracujące z firmami ubezpieczeniowymi stosują w swoich umowach najmu pojazdów zapisy narażające wynajmujących na stratę. Również inne wypożyczalnie stosują takie zapisy, dlatego wybrana przez poszkodowanego wypożyczalnia powinna dawać jasną, pisemną gwarancję, iż najem pojazdu zastępczego będzie całkowicie bezpłatny.

Wypożyczalnia samochodów OSCAR – Najlepszy wybór.

Wypożyczalnia samochodów OSCAR to gwarancja całkowicie bezpłatnego wynajmu samochodu zastępczego z OC sprawcy kolizji. Tylko wypożyczalnia samochodów OSCAR daje Ci pisemną gwarancję całkowitego zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wynajmu pojazdu zastępczego. Wypożyczalnia samochodów OSCAR załatwi za ciebie wszelkie formalności.

Wypożyczalnia samochodów OSCAR oferuje całkowicie bezpłatny wynajem samochodu zastępczego na terenie całego województwa Lubelskiego.

Jeśli uczestniczyłeś w kolizji/wypadku i nie jesteś sprawcą, wypożyczalnia samochodów OSCAR wypożyczy Ci bezgotówkowo samochód zastępczy. Lublin, Świdnik, Łęczna, Lubartów, Krasnystaw, Puławy, Kraśnik i inne miejscowości w okolicy, to miejsca do których bez żadnych dodatkowych kosztów podstawimy Ci auto zastępcze.

Tylko wypożyczalnia samochodów OSCAR dodatkowo oferuje swoim klientom bezpłatną pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania za uszkodzony pojazd poszkodowanego zarówno przy szkodach częściowych jak i szkodach całkowitych.

Ubezpieczyciel twierdzi, że auto zastępcze Ci się nie należy lub utrudnia Ci wynajem pojazdu zastępczego? Zgłoś się do nas. Wypożyczymy Ci całkowicie bezpłatnie samochód zastępczy i sami zajmiemy się wszystkimi formalnościami.

Masz wątpliwości czy powinieneś wynajmować pojazd zastępczy? Zadzwoń a przedstawimy Ci pełny zakres twoich praw.

Dodaj komentarz